logo

 

กำหนดการสัมมนา TUDA 2016

เรื่อง “City on the move : ขับเคลื่อนเชื่อมต่อ” 

และกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2559 สมำคมสถำปนิกผังเมืองไทย 

ในวันอังคำรที่ 30 สิงหำคม 2559 เวลำ 12.00 – 18.30 น. 

ณ พำรำกอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน 

 

PDF-download

 

แผนผัง 

 key-map