TUDA NEWS
ภาพจากงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

 บนเวที 

 

บริเวณหน้างาน

 
ผู้เข้าสัมมนา
 
 

 TUDA NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์

LEK SU Urban Designer40th 200957

 

 

 

logo

สถาปนิกผังเมืองอีสาน I-san Urban Designers Association (IUDA)
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1
" วิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมืองกับการก้าวสู่ AEC "
13-14 พฤศจิกายน 2557 ( มหาสารคาม-ขอนแก่น )

ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

เอกสารการสัมมนาวิชาการครั้งที่ 1
PDF-download
 

 

เอกสารกำหนดการ การสัมมนาวิชาการครั้งที่ 1
PDF-download

 

 

 

logo

ข่าวประชุมวิชาการที่ มช.

 2014-12-03-01