S  9068823

Bangkok on Rail สืบสานพระราชปณิธาน "กรุงเทพฯ เมืองสวรรค์"

สร้างสรรค์มหานครแห่งระบบราง / นิทรรศการสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย 2560 (Thai Urban Designers Association) / สยามพารากอน 22-28 สิงหาคม 2560

 

S  9068823

 

นิทรรศการโครงการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนระบบรางทั่วกรุงเทพฯ ของภาคีภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา / การเสวนาด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง เรื่อง Bangkok’s new TOD (Transit oriented development) มหานครแห่งระบบราง