สมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทยได้จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง

"ไขรหัส-เปิดประเด็น-เห็นทางออก ติดตามนโยบายการพัฒนาเมืองหลังน้ำท่วม"


โดย
นายรัชทิน ศยามานนท์
(อดีตอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (กยน.)
ดร.จรัสโรจน์ บถดำริห์
(ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำด้านสังคม)
นายเทอดเกียรติ ศักดิ์คำดวง
(นายกสมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย)

ดำเนินการอภิปรายโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ

ห้องประชุมใหญ่ สภาสถาปนิก
วันเสาร์ 25 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น.- 18.00 น.

พร้อมทั้งชมการฉายภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับงาน Urban Design ยุคใหม่
เรื่อง Urbanized (2011) โดย Gary Hustwit

news01

ในการเสวนาครั้งนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ ได้กล่าวถึงที่มาของการเสวนา เพื่อทราบปัญหาการผังเมือง ต่อการบริหารจัดการโครงการป้องกันน้ำท่วม
คุณรัชทิน ศยามานนท์ เสนอแนะแนวทางการนำผังเมืองเข้าสู่การกำหนดนโยบายในภาครัฐ
ดร.จรัสโรจน์ บถดำริห์ เสนอแนวพระราชดำริห์ในการป้องกันน้ำท่วม และการวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวม ในหน่วยงานส่วนท้องถิ่น
ดร.เทอดเกียรติ ศักดิ์คำดวง แสดงสภาพปัญหาการบริหารจัดการน้ำต่อผังเมืองรวม
นอกจากนี้เป็นความเห็นของกรรมการสมาคมฯและสมาชิก อาทิเช่น ดร.สุนทร บุญญาธิการ, คุณภราเดช พยัฆวิเชียร, อ.เจตกำจร พรหมโยธี, คุณบุญจง สนธิทิม, คุณพัลลภ กฤตยนวัช ฯลฯ ร่วมในการอภิปราย