logo

 

เป็นที่เข้าใจ ในหมู่นักวิชาการผังเมือง ที่คิดลึก คิดมาก รู้เห็นและติดตาม ความก้าวหน้าด้านการพัฒนาเมืองจริงจัง ว่าแม้เมืองไทยมีการวางผังเมืองแบบสมัยใหม่ มาตั้งแต่ปี 2501-2503 เกือบ 60 ปีแล้ว จอมพลสฤษฎิ์ ธนะรัชต์ ให้ Ritchfield Whiting and Bowue วางผัง Gueater Bankkok Plan และแนวทางการพัฒนาเมืองของไทยไว้ แต่มีการพัฒนาจริงน้อยมาก
ขอนแก่น ตาก และจันทบุรี เป็นเมืองที่นายกรัฐมนตรีและรองนายก เป็นผู้กำกับ ดูแลการพัฒนา ให้งบประมาณดำเนินการอยู่ระยะหนึ่ง แล้วก็เงียบกันไป

ตั้งสำนักผังเมืองวางผังไปมาก แต่ไม่มีกฎหมายใช้บังคับ พศ.2518 ออก พรบ.การผังเมือง มีผังเริ่มบังคับใช้ 10 ปีต่อมา แต่เป็นผังเมืองรวมอย่างง่าย ชั้นต้น มี Implementation เฉพาะการใช้ที่ดิน แบบกว้างๆ ง่ายๆ (ไม่ต้องการให้มีผู้ต่อต้าน) ในรูปแบบกระทรวง ส่วนการลงมือปฎิบัติพัฒนา (Action) และงบประมาณพัฒนา แทบไม่มีการลงมือปฎิบัติ

 • องค์กรด้านการพัฒนาเมืองยังไม่เกิด
 • เกิดเมืองหนาแน่ แออัด Ribbon Development ยืดยาวข้ามจังหวัด ปัญหาจราจรแออัด เสียเวลาเดินทางมาก มลพิษมาก ขาดพื้นที่สีเขียว น้ำท่วม คลองเน่าเหม็น ขยะล้นเมือง ก็ไม่รับกันว่า ผังเมืองมีส่วนอยู่มาก

ผู้เชี่ยวชาญผังเมือง ต่างชาติ ที่เข้ามาทำงานในไทย พูดว่า ดูเหมือนประเทศนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางด้านผังเมือง จริงจังเลย
เพื่อเป็นการกระตุ้น เป็นกำลังใจ กับโครงการพัฒนาเมือง ส่วนของเมือง ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว หรือแม้แต่ความคิดหรือผังเมืองการพัฒนาเมือง เพื่อให้เกิดเมืองที่ดี น่าอยู่สวยงาม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน เป็นตัวอย่างเป็นแนวทางการพัฒนาให้กับพื้นที่อื่น เมืองอื่น
สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย ได้วางแนวทางที่จะจัดให้รางวัลผลงานดังกล่าวข้างต้น ตามหลักการ และแนวทาง ดังนี้

 1. เป็นโครงการที่
  - พัฒนาให้เป็นส่วนของเมืองที่น่าอยู่ สวยงาม
  - ดำเนินการได้ง่าย ใช้งบประมาณน้อย
  - เห็นผลได้เร็ว ชัดเจน
  - ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น
  - โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุมชนเมือง
  - โครงการพื้นที่สีเขียวของเมือง

 2. เป็นโครงการที่
  - เป็นแนวทางนำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ การพัฒนาเมืองที่เห็นได้ชัด มีแนวทางให้เกิดความเป็นจริงได้

ขอให้สมาชิก ท่านผู้อ่าน ช่วยกันทำหน้าที่แมวมอง ส่งข่าว หรือนำเสนอ โครงการที่น่าจะเหมาะสม มาที่สมาคมฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560

 

Download เอกสาร

Microsoft-Word-2013-icon รางวัล สู่การพัฒนาเมือง