header-Data

บทความชุดนี้ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งประเทศไทย (สกว.) ภายใต้ชุด ASEAN EXPERT โดยฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ โดยบทความชุดนี้ นำเสนอบางส่วนจากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาสิงคโปร์: กระบวนการ การเปลี่ยนผ่าน ความท้าท้าย โดยมีการวิจัยการพัฒนาสิงคโปร์โดยการวิเคราะห์รอบด้านจากนักวิจัยที่ศึกษาในประเด็นเฉพาะ ได้แก่

1. ด้านเศรษฐศาสตร์ โดย ดร.มณเฑียร สติมานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ด้านสังคมพหุวัฒนธรรม โดย ดร.เวฬุรีย์ เมธาวีวินิจ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ด้านการเมืองและความเป็นพลเมือง โดย ดร.พศุตม์ ลาศุขะ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ด้านการศึกษาโดย ดร.นันทนุช อุดมละมุล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยลัยศรีนคินทรวิโรฒ
5. ด้านการพัฒนาเมืองโดย ดร.เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

ในครั้งนี้ มีจำนวน 5 บทความ ได้แก่

1) เทคโนแครตกับการพัฒนาสิงคโปร์ (ดร.มณเฑียร สติมานนท์  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
    Microsoft-Word-2013-icon Download

2) The Art of Charlie Chan Hock Chye การเซนเซอร์ งานศิลปะ (ดร.เวฬุรีย์  เมธาวีวินิจ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
    Microsoft-Word-2013-icon Download

3) บ้านกับการศึกษาสิงคโปร์ (ดร.นันทนุช  อุดมละมุล  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
   Microsoft-Word-2013-icon Download

4) ภาษาอังกฤษกับความเป็นพลเมืองสิงคโปร์ (ดร.พศุตม์ ลาศุขะ  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
   Microsoft-Word-2013-icon Download

5) การพัฒนาเมืองสร้างชาติ : ความสำคัญของการวางแผนพัฒนาพื้นที่ (ดร.เพชรลัดดา  เพ็ชรภักดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
   Microsoft-Word-2013-icon Download